ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXZO


Identiteit van de ondernemer

EXZO B.V.B.A.
Léon Bekaertlaan 3 E
9880 Aalter
België

Telefoonnummer: +32 (0)9 292 73 03
E-mail: info@exzo.be
Ondernemingsnummer: 0688.738.206


Artikel 1 - Toepassing

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EXZO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen EXZO en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EXZO voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij EXZO zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Aanbod

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld.

De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes gelden slechts voor de duur van 30 dagen.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als EXZO gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EXZO niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EXZO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EXZO is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EXZO passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EXZO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
EXZO kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EXZO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
EXZO zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van EXZO waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Leveringen kunnen gebeuren in heel Vlaanderen en Nederland. In Wallonië in overleg. EXZO behoud zich de vrijheid om de verkoop te ontbinden, als de levering door omstandigheden niet kan door gaan op basis van regio.

Artikel 5 - Klachten

Klachten betreffende het materiaal moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard.
Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt. EXZO is verdeler van
producten en diensten. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de
waarborg welke wordt gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen.
In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien
waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van
de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke
gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden
toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na
ontvangst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden. Het aanvaarden van
deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel
deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper. We houden nooit rekening
met de algemene koopvoorwaarden van de koper.

Artikel 6 - Betaling

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de
factuurdatum, zal het bedrag of het verschuldigde saldo, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, ten titel van een forfaitaire schadevergoeding met 15% worden
verhoogd met een minimum van 250 en een maximum van 1250 en zal eveneens een
intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het factuurbedrag.
Alle facturen dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet
voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake
tussen de partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper
vastgestelde termijn. Betalingen op krediet/afbetaling zijn uitgesloten.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling.

Het risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting.

Artikel 8 - Ontbinding

Wanneer zich een achterstand in de betalingen voordoet behoud de verkoper zich het
recht om ofwel de bestaande relaties op te schorten of als verbroken te beschouwen en
een schadevergoeding te eisen voor de in normale omstandigheden nog te verwachten omzet.

Artikel 9 - Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire
schadevergoeding ten bijdrage van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd,
met hetzelfde minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de
mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 - Derden

EXZO kan u als leverancier in contact brengen met aannemers die voor u de plaatsing
verzorgen. Aangezien EXZO enkel verantwoordelijk is voor de levering en het
materiaal zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de plaatsing. Het u in
contact brengen met aannemers betekent geen hoofdelijke aansprakelijk voor EXZO.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor EXZO niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

Algemeen

U mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel.

Indien het product tekortkomingen vertoont, of beschadigd werd tijdens het transport, heeft u de keuze tussen een terugbetaling van het artikel (inclusief transportkosten) , of vervanging van het artikel binnen de 30 dagen (of zodra het artikel op nieuw beschikbaar is).

Wanneer u de geleverde artikelen niet binnen de 14 dagen aan EXZO heeft teruggezonden, of gemeld heeft dat u de aankoop wenst te annuleren, is de verkoopsovereenkomst definitief. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt.

Bedenktijd

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. EXZO mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Indien EXZO de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien EXZO de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als EXZO hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan EXZO.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) EXZO. Dit hoeft niet als EXZO heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EXZO verstrekte redelijke en duidelijke instructies
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als EXZO niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als EXZO aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van EXZO bij herroeping

Als EXZO de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
EXZO betaalt u het bedrag dat u reeds betaald heeft voor de producten volledig terug binnen de 30 dagen. Indien de bestelling door ons geleverd werd, brengen wij enkel de betaalde transportkosten in rekening. Indien wij de goederen zelf moeten komen terughalen, rekenen wij hiervoor dezelfde transportkosten aan als voor de oorspronkelijke levering. Indien u de producten zelf terug brengt , hoeft u natuurlijk niets te betalen.
EXZO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EXZO de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

In volgende gevallen kan een artikel nooit worden geannuleerd:

• Het artikel is geen standaardartikel maar werd speciaal gemaakt of aangepast voor u
• Het artikel werd beschadigd
• Het artikel is niet meer volledig
• Het artikel werd door u reeds gebruikt
• Hout leeft, het kan krimpen en uitzetten en krommingen vertonen.
Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent en de Vredegerechten Oost-Vlaanderen - Vredegerecht Gent bevoegd zijn.

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Kiezen voor Ecohout is:

Persoonlijk advies

Eco - logisch

Snelle levering

Grote stock

1000 m² showroom

Product uitgelicht

Agari Barnwood

Deze charmante Agari Barnwood planken voor gevelbekleding zorgen voor een rustieke stijl en een authentiek uiterlijk. Perfect binnen een naturelle omgeving waar de landelijke stijl heerst! Deze decoratieve Barnwood panelen bieden de oplossing bij uitstek voor de gevelbekleding van jouw poolhouse, tuinhuis, stalling, woning of tuinhuis. Deze planken zijn afkomstig uit Georgië en werden handgemaakt door lokale houtspecialisten. De panelen worden gemaakt van gevels van oude boerderijen en verlaten woningen in afgelegen gebieden. We recupereren dus het oude hout en verwerken het tot een fantastisch, verweerd eindproduct. De ingrediënten voor deze mix zijn eeuwenoude balken uit eik, walnoot en iep. Het hout werd verhit tot 60°C zodat er geen insecten in het hout blijven zitten. Daarna werd het verzaagd tot kleine delen en gelijmd tot platen van 60 x 21 cm en 25 tot 30 mm dik. Het resultaat? Een levendige plank die meteen Door het handmatige vakmanschap is een duurzaam en natuurlijk eindproduct verzekerd. Kortom, met deze Agari Barnwood koop je een plank die een enorm warme sfeer met zich meedraagt. Deze geweldige kenmerken van het verouderde hout spreken tot de verbeelding. Deze fantastische kwaliteit uit zich dan ook in de prijs van dit product. Enkel geschikt voor binnen!

€ 154,90/ m²

Cookies | Uw privacy | Ecohout is onderdeel van EXZO